Klapy dymowe montowane są zarówno na dachach budynków jednokondygnacyjnych jak i wielokondygnacyjnych. W warunkach normalnej eksploatacji klapy pełnią funkcję naświetli w połaciach dachowych, natomiast w sytuacji powstania pożaru ich przeznaczeniem jest oddymianie obiektu. W zależności od zastosowania urządzenia te mogą być wyposażone w system oddymiania elektryczny lub pneumatyczny.


Elektryczny system oddymiania

Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń, które wzajemnie ze sobą współpracują i w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne lub ręczne otwarcie klap dymowych.

Klapa oddymiająca (lub zespół klap) z siłownikiem elektrycznym 24V

Centrala oddymiania (sterująca oddymianiem) – dostarcza zasilanie do siłowników klap. Istnieje możliwość podłączenia do centrali zewnętrznego sygnału SAP, przycisków RPO (Ręczny Przycisk Oddymiania), czujek dymowych/temperaturowych, ostrzegaczy akustycznych.

Czujka dymowa (optyczna lub temperaturowa) – ma za zadanie wczesne wykrycie pożaru

Ręczny Przycisk Oddymiania (RPO) – przeznaczony jest do ręcznego uruchamiania alarmu poprzez zbicie szybki i wciśniecie przycisku

Przycisk przewietrzania (PP) – dla funkcji dodatkowej klapy: wyłazu lub dla funkcji przewietrzania (opcja)

schemat elektryczny klapy dymowej

 
Schemat przedstawia elektryczny system klapy dymowej


Pneumatyczny system oddymiania

Pneumatyczny system oddymiania polega na wykorzystaniu energii kinetycznej cząsteczek dwutlenku węgla (CO2) wyzwalanej z naboju CO2, który uruchamia klapy oddymiające. Masa naboju dobierana jest względem wielkości klapy i siłownika w niej zamontowanego i może wynosić odpowiednio 20, 40, 55, 75, 120, 150, 300, 500, 750, 1000 lub 1500 g.

pneumatyczny system oddymiania klap dymowych

Klapy dymowe wyposażone w pneumatyczny system oddymiania umożliwiają w momencie powstania pożaru otwarcie klap do kąta min. 140°.

Uruchomienie klapy następuje po przekroczeniu danej temperatury w jej otoczeniu, poprzez zbicie ampułek termoczułych zainstalowanych wraz z nabojami w termowyzwalaczach każdej z klap (sterowanie automatyczne).

Zbiorcze podłączenie klap oddymiających w jedną centralę

Istnieje również możliwość zbiorczego podłączenia klap w jedną centralę sterującą oddymianiem – w miejscach, gdzie wymagane jest sterowanie klapami z poziomu posadzki. Wówczas wykonuje się instalację z rurek miedzianych, łącząc wszystkie klapy w danej strefie oddymiania i doprowadzając do zbiorczej centrali oddymiania. Zbiorcze centrale sterujące mogą również zostać wyposażone w dodatkowy elektrozawór umożliwiający podłączenie systemu pneumatycznego oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru obiektu (SAP).

Klapy z napędem pneumatycznym mogą również pełnić funkcję przewietrzania pomieszczeń poprzez dodatkowy siłownik elektryczny lub pneumatyczny, dzięki czemu funkcja ta odbywa się bez wzbudzania alarmu pożarowego obiektu.